Litteratur

Aagaard, H. (2011). Ernæring. I N. J. Kristoffersen, F. Nortvedt & E. A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie Bind 2 (pp. 161-208). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Brodtkorb, K. (2008). Ernæring. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie (pp. 254-266). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Departementene (2007). Oppskrift for et sunnere kosthold. Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011).

Drevon, C. A., & Blomhoff, R. (2012). Mat og medisin: lærebok i generell og klinisk ernæring. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforl.

Fagerli, R. A. (2008). Matvaretabellen. Oslo: Gyldendal undervisning.

Flaatten, H. (2005). Innføring i klinisk ernæring. Oslo: Fresenius Kabi.

Helsedirektoratet (2009). Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.

Helsedirektoratet (2011). Utvikling i norsk kosthold 2011. Oslo, november 2011.

Helsedirektoratet (2012). Kosthåndboken. Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.

Karoliussen, M., Smebye, K. L., & Keeping, D. (1997). Eldre, aldring og sykepleie. Oslo: Universitetsforl.

Mowe, M., Bosaeus, I., Rasmussen, H., Kondrup, J., Unosson, M. & Irtun, O. (2006) Nutritional routines and attitudes among doctors and nurses in Scandinavia: A questionnaire-based survey (vol 25, pg 524, 2006). Clinical Nutrition, 25, 1040-1040.

Mowe, M., Bosaeus, I., Rasmussen, H. H., Kondrup, J., Unosson, M., Rothenberg, E., Irtun, O. & Scandinavian Nutrition, G. (2008) Insufficient nutritional knowledge among health care workers? Clin Nutr, 27, 196-202.

Rugås, L. (2003) Underernæring er vanlig på sykehjem. Sykepleien, 91, 34-37. Sjøen, R. J., & Thoresen, L. (2012). Sykepleierens ernæringsbok. Oslo: Gyldendal
akademisk.

Sortland, K., Steensæth, Y., & Gjerstad, R. (2011). Ernæring – mer enn mat og drikke. Bergen: Fagbokforl.