Innledning Listen

I denne leksjonen får du en kort oversikt over temaet ernæring. God ernæring og god helse henger sammen. Ved sviktende helse er det ekstra viktig å sikre god ernæring.

Målet med leksjonen er også å vekke interessen og motivasjonen for å ta ernæringsarbeid på alvor i det daglige pleiearbeidet. En undersøkelse blant sykehuspersonell i skandinavia utført i 2006 viste at ernæringspraksis i norske sykehus ikke var tilfredsstillende (Mowe et al., 2006). Det kan ha flere årsaker, men manglende kunnskaper kan være én av dem, samt mangel på gode rutiner/systemer i en avdeling. Det er her du kan bidra når du kommer ut i praksis, med ferske og oppdaterte kunnskaper. Samtidig har det vært et økende fokus på ernæring; i mai 2009 kom helsedirektoratetet med Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, i 2011 kom Nasjonalt råd for ernæring med nye og oppdaterte kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer og i 2012 kom Helsedirektoratet ut med en ny veileder i ernæringsarbeid gjennom ”Kosthåndboken”. Alle disse dokumentene vil bli benyttet i denne leksjonen.

I denne leksjonen sies først noe generelt om kosthold, deretter tar vi opp samfunnsmessige endringer og dagens utfordringer i forhold til kosthold og ernæring. Videre går vi grundigere inn på de ulike energigivende næringsstoffene, vitaminer og mineraler. Du bør ha en forståelse for hvorfor næringsstoffer er sentrale både i forhold til å kartlegge og planlegge god ernæring. Dette er viktig både som forebygging og behandling i pasientomsorgen.

Videre sies det noe om forventninger til hva en sykepleier bør ha kunnskaper om i forhold til ernæring og ernæringslære og det tas med noen definisjoner. Å kunne foreta en god kostanamnese og kostregistrering er det viktigste utgangspunktet for å samle data og kunne handle. Her vil det handle om god samhandling med pasienten, og om etiske og relasjonelle kunnskaper og handlingskompetanse. Som sykepleier vil du også være ansvarlig for undervisning, veiledning og ledelse av annet pleiepersonell.

Ut fra kostregistrering og andre sykepleiemål skal du kunne beregne energibehov til den enkelte pasient. Når en skal finne ut av energibehovet til pasienten er det en del tall og formler som vil være til hjelp. Disse må du kunne. Til slutt vil det handle om ernæring i ulike aldersfaser, men med spesiell vekt på de eldre.

Læringsutbytte
Etter gjennomført og bestått fag forventes det at du som student:

  • Har tilegnet deg kunnskap om grunnleggende ernæringslære
  • Har kunnskaper om aktuelle ernæringsproblemer
  • Kan kartlegge og vurdere behov for væske og ernæring hos personer ut fra alder og tilstand
  • Kan utføre rett registrering, rett dokumentering og evaluering relatert til ernæring i praksis
  • Har oversikt over hva praktisk ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten innebærer, og ansvarsfordelingen i dette arbeidet
  • Er observant i forhold til ernæring i praksis
  • Kjenner til ulike verktøy i ernæringskartlegging (kostlister, mat- og drikkelister)