2.1 Underernæring Listen

Undersøkelser viser at underernæring er et vanlig fenomen blant pasienter på sykehjem og sykehus. I et prosjekt som gitt ut på regelmessig veiing av pasienter i sykehjem, viste Rugås (2003) at 24 % av pasientene var undervektige, 34 % var i risikogruppen og 10 % var overvektige. Totalt sett var 6 av 10 pasienter underernært eller i risikogruppen. Lignende studier viser tilsvarende funn.

Europeiske studier, basert på ulike grupper personer og ut fra ulike metoder, viser at mellom 10-60% av pasienter i sykehjem og sykehus er underernærte (Helsedirektoratet, 2009). Det gjelder særlig ved sykdom som kreft, kroniske lungesykdommer, og eldre med kroniske/langvarige sykdommer (Departementene, 2007). En undersøkelse fra Oslo viste at blant eldre over 70 år som ble innlagt på sykehus var 52,9 % av mennene og 60,6 % av kvinnene underernærte ved innleggelsen.

Siden 1997 er det stilt krav til kommunene om en faglig forsvarlig praksis. Blant annet skal de ha nedfelte prosedyrer som sikrer at pasientene får ivaretatt sine grunnleggende behov. Det skal etableres systematiske tiltak som kan dokumentere at kommunene følger kravene om en faglig forsvarlig praksis. Disse finnes også i den nye helselovgivingen fra januar 2002. De Nasjonale faglige retninglinjene for forebygging og behandling av underernæring vil da være retningsgivende.